De verwarmingstoelage

Versie nr.: 1
Online sinds: 30-08-2006
Laatste wijziging: 24-08-2016
Printklare versie: 201608_VF_NL_verwarmingstoelage.pdf

 1. Tot wat dient deze fiche?
 2. Wat is dat een verwarmingstoelage?
 3. Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?
 4. Welke zijn de voorwaarden die moeten vervuld zijn om aanspraak te kunnen maken op een verwarmingstoelage?
 5. Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?
 6. Wie kan een aanvraag voor een verwarmingstoelage indienen bij het OCMW?
 7. Bij welk OCMW moet ik mijn aanvraag indienen?
 8. Wanneer kan ik een aanvraag voor een toelage indienen bij het OCMW?
 9. Zijn er bepaalde documenten die ik aan het OCMW moet voorleggen?
 10. Wat gaat het OCMW doen wanneer het mijn aanvraag voor een verwarmingstoelage ontvangt?
 11. Kan ik mijn verwarmingskosten het hele jaar indienen voor de aanspraak op de verwarmingstoelage?
 12. Hoeveel liter brandstof kunnen er in overweging genomen worden voor de toekenning van de verwarmingstoelage?
 13. Kan ik tezelfdertijd recht hebben op een verwarmingstoelage voor een brandstof gekocht in een pompstation en op een verwarmingstoelage voor een brandstof die aan huis geleverd werd?
 14. Mag ik mijn bevoorrading aan brandstof spreiden?
 15. Hoe wordt mijn verwarmingstoelage berekend als ik in een appartementsgebouw woon en de leveringsfactuur betreft meerdere appartementen?
 16. Heb ik recht op een verwarmingstoelage indien ik in een rusthuis of opvangtehuis woon?
 17. Moet ik de verwarmingsfactuur al betaald hebben op het moment dat ik een aanvraag voor de toelage indien?
 18. Bestaan er nog andere mogelijkheden dan de verwarmingstoelage om mij te helpen om mijn energiefactuur te betalen?
 19. Wat kan ik doen indien ik nog andere vragen heb?

1. Tot wat dient deze fiche?

Deze fiche maakt deel uit van een verzameling fiches die voor iedereen toegankelijk is via de website www.ocmw-info-cpas.be.

Al deze fiches geven antwoord op belangrijke vragen over de steun en bijstand van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).

Indien u het antwoord op uw vraag niet zou vinden in één van deze fiches of indien u een zeer precieze vraag hebt over een welbepaalde steun of bijstand, aarzel dan niet van contact op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u woont.

Onder de titel van elke fiche vindt u een kadertje met de datum van de fiche en de datum van de laatste aanpassing. Vergeet niet van deze even te bekijken zodat u zeker bent dat de fiche die u gebruikt nog niet verouderd is.

De informatie die hier wordt aangeboden is geen wettige basis om rechten te doen gelden. Daarvoor verwijzen we naar wetteksten en reglementen.

up

2. Wat is dat een verwarmingstoelage?

De verwarmingstoelage bestaat uit een financiële tussenkomst in de betaling van de verwarmingsfactuur van bepaalde personen uit welbepaalde categorieën (slechts voor enkele soorten brandstof, geleverd of gekocht gedurende de verwarmingsperiode, die loopt van 1 januari tot 31 december).

Deze toelage wordt toegekend door het OCMW en wordt gefinancierd door een speciaal Fonds (het “Sociaal Stookoliefonds”).

up

3. Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Neen, voor de toekenning van de verwarmingstoelage zijn er slechts drie soorten brandstof die in aanmerking komen. Het gaat om:

geleverd aan huis in grote hoeveelheden: een brandstof die meestal mazout wordt genoemd, in vloeibare vorm, besteld in liters (grote hoeveelheid) en bedoeld om een tank te vullen,

gekocht in een tankstation, in kleine hoeveelheden: het gaat om dezelfde brandstof als hierboven, maar gekocht in kleine hoeveelheden (in bussen van 5 tot 10 liter), gebruikt voor petroleumkachels.

geleverd aan huis in grote hoeveelheden: een vloeibare verwarmingsbrandstof die vooral gebruikt wordt voor verplaatsbare petroleumkachels van het type Zibro-kamines (autonome verplaatsbare petroleumkachel zonder rookkanaal), besteld in liters (grote hoeveelheid) om een tank te vullen,

gekocht in een tankstation, in kleine hoeveelheden: het gaat om dezelfde brandstof als hierboven, maar gekocht in kleine hoeveelheden (in bussen van 5 tot 10 liter), gebruikt voor petroleumkachels.   

Opgepast, indien u aardgas gebruikt (stadsgas aangesloten op het stadsdistributienetwerk) hebt u geen recht op de verwarmingstoelage. Voor propaangas in gasflessen of butaangas in gasflessen, hebt u evenmin recht op een verwarmingstoelage. Dit omwille van het feit dat het onmogelijk is van na te gaan of deze brandstoffen uitsluitend voor verwarmingsdoeleinden worden gebruikt.

up

4. Welke zijn de voorwaarden die moeten vervuld zijn om aanspraak te kunnen maken op een verwarmingstoelage?

Om aanspraak te kunnen maken op een verwarmingstoelage moeten 4 voorwaarden vervuld zijn.

Op het moment dat u uw aanvraag indient zal het OCMW nagaan of deze 4 voorwaarden vervuld zijn. Om dit te kunnen nagaan zal het OCMW u enkele bewijsstukken vragen. (Zie rubriek 9 “Zijn er bepaalde documenten die ik aan het OCMW moet voorleggen?”)

Voorwaarde 1

U moet voor uw verwarming één van de drie in aanmerking komende brandstoffen gebruiken. (Zie rubriek 3 “Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?”)

Voorwaarde 2

Het leveringsadres dat vermeld staat op de factuur moet overéénkomen met het adres waar u uw hoofdverblijfplaats heeft.

Voorwaarde 3

De levering van de brandstof moet gebeurd zijn tijdens de verwarmingsperiode. Deze periode loopt van 1 januari tot 31 december. (Zie rubriek 8 “Wanneer kan ik een aanvraag voor een toelage indienen bij het OCMW?”) 

Voorwaarde 4

U moet wettelijk verblijven in België en behoren tot één van de 3 volgende categorieën personen.

1e categorie:

U hebt één van de volgende statuten:

En bovendien is het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen (het inkomen van alle personen die in dezelfde woning hun hoofdverblijfplaats hebben) van deze gerechtigden lager of gelijk aan 17.649,88 euro (bedrag van toepassing op 1 juni 2016). Het bruto belastbaar inkomen is het bruto inkomen verminderd met de sociale zekerheids- en solidariteitsbijdragen.

Dit bedrag wordt verhoogd met 3.267,47 euro per persoon ten laste (bedrag van toepassing op 1 juni 2016). De persoon ten laste is een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarlijks inkomen (na belastingen) met uitsluiting van de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen lager dan 3.120 euro (bedragen van toepassing op 1 juni 2016).

2e categorie:

Het bedrag van uw bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 17.649,88 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 3.267,47 euro per persoon ten laste (bedragen van toepassing op 1 juni 2016).

Wanneer u met meerdere personen samenwoont wordt het geheel van de inkomsten van alle gezinsleden in rekening gebracht.

De persoon ten laste is een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarlijks inkomen (na belastingen) met uitsluiting van de gezinsbijlag en het onderhoudsgeld voor kinderen lager dan 3.120 euro (bedragen van toepassing op 1 juni 2016).

3e categorie:

U bevindt zich in een procedure tot collectieve schuldenregeling of in een procedure tot schuldbemiddeling en u bent niet in staat uw verwarmingsfactuur te betalen.

Het OCMW zal nagaan of u behoort tot één van de 3 categorieën en zal u vragen bepaalde bewijsstukken voor te leggen zodat de situatie waarin u zich bevindt kan worden bepaald. (Zie rubriek 9 "Zijn er bepaalde documenten die ik aan het OCMW moet voorleggen?").


up

5. Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?

Het bedrag van de verwarmingstoelage wordt verschillend berekend naargelang het gaat over een brandstof die in grote hoeveelheden aan huis wordt geleverd of een brandstof die in kleine hoeveelheden in een pompstation werd gekocht. (Zie rubriek 3 "Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?")

Het bedrag van de verwarmingstoelage hangt ook af van de categorie personen waartoe u behoort. (Zie rubriek 4 "Welke zijn de voorwaarden die moeten vervuld zijn om aanspraak te kunnen maken op een verwarmingstoelage?")

a: Voor een brandstof die in grote hoeveelheden aan huis werd geleverd

Het bedrag van de toelage hangt af van de prijs van de brandstof op de factuur. Hoe hoger de prijs, hoe groter de toelage zal zijn.

Het OCMW zal het bedrag van de verwarmingstoelage berekenen op grond van uw leveringfactuur. Het OCMW gebruikt hiervoor de formule en de tabel hieronder.

De formule: “het bedrag van de toelage per levering is gelijk aan het bedrag van de toelage per liter vermenigvuldigd met het aantal liter die per levering werden gefactureerd.”

De tabel:

prijs/liter vermeld op de factuur Bedrag van de toelage/liter Maximum bedrag van de toelage / prijsschijf
< € 1,230
14 cent € 210
≥ € 1,230 et < € 1,255
15 cent € 225
≥ € 1,255 et < € 1,280
16 cent € 240
≥ € 1,280 et < € 1,305
17 cent € 255
≥ € 1,305 et < € 1,330
18 cent € 270
≥ € 1,330 et < € 1,355
19 cent € 285
≥ € 1,355
20 cent € 300

 

 

Per gezin (woning) en per verwarmingsperiode kunnen er maximum 1500 liter brandstof in aanmerking komen voor de toekenning van de verwarmingstoelage. Bijgevolg zal de verwarmingstoelage, volgens de prijs die op de factuur is vermeld, een maximum bedragen tussen 210 euro en 300 euro.

Voorbeeld:

U hebt een factuur ontvangen voor een levering van 2000 liter stookolie. Op de factuur staat vermeld dat de prijs per liter stookolie gelijk is aan 0,63 euro. Voor deze prijs bedraagt de toelage per liter 14 cent (0,14 euro). Om het maximumbedrag van de verwarmingstoelage te kennen moet u de toelage per liter (14 cent) vermenigvuldigen met 1500 aangezien dit het maximumbedrag is waarmee wordt rekening gehouden. De verwarmingstoelage waarop u in ons voorbeeld recht hebt bedraagt 210 euro.

ii) Voor een brandstof die in kleine hoeveelheden aan een pompstation werd gekocht

U geniet een vaste toelage van 210 euro. Deze som wordt u slechts één maal per verwarmingsperiode toegekend en dit onafhankelijk van de hoeveelheid brandstof die u hebt gebruikt.

up

6. Wie kan een aanvraag voor een verwarmingstoelage indienen bij het OCMW?

De aanvraag moet ingediend worden door uzelf of door iemand van uw gezin. (Zie rubriek 4 “Welke zijn de voorwaarden die moeten vervuld zijn om aanspraak te kunnen maken op een verwarmingstoelage?”)

up

7. Bij welk OCMW moet ik mijn aanvraag indienen?

De aanvraag moet ingediend worden bij het OCMW van de gemeente waar u woont.  

up

8. Wanneer kan ik een aanvraag voor een verwarmingstoelage indienen bij het OCMW?

U mag uw aanvraag voor een verwarmingstoelage indienen vanaf het moment dat u beschikt over een factuur voor de levering of de aankoop van een brandstof waarvoor een toelage wordt toegekend (zie rubriek 3 “Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?”). Bovendien is de aanvraag voor een verwarmingstoelage enkel mogelijk wanneer de brandstof geleverd of gekocht werd tijdens de verwarmingsperiode. Deze periode gaat van 1 januari tot 31 december.

Opgelet, u moet uw aanvraag zeker bij het OCMW ingediend hebben binnen de 60 dagen die volgen op de datum waarop de brandstof geleverd of gekocht werd, anders loopt u het risico van uw recht op een verwarmingstoelage te verliezen .

Dit wil zeggen dat u voor een brandstof die geleverd of gekocht werd op 30 april, een aanvraag tot verwarmingstoelage moet indienen uiterlijk op 30 juni.

up

9. Zijn er bepaalde documenten die ik aan het OCMW moet voorleggen?

Ja, er zijn enkele stukken die u aan het OCMW moet voorleggen indien u aanspraak wilt maken op de verwarmingstoelage.

up

10. Wat gaat het OCMW doen wanneer het mijn aanvraag voor een verwarmingstoelage ontvangt?

Het OCMW zal via een sociaal onderzoek nagaan of alle toekenningvoorwaarden zijn vervuld. (Zie rubriek 4 “ Welke zijn de voorwaarden die moeten vervuld zijn om aanspraak te kunnen maken op een verwarmingstoelage?”)

Het OCMW zal dan zo snel mogelijk een beslissing nemen over uw aanvraag, en uiterlijk binnen de 30 dagen die volgen op de dag waarop u uw aanvraag heeft ingediend. (Zie fiche “procedure betreffende een steunaanvraag”)

De beslissing zal u dan meegedeeld worden binnen de 8 dagen die volgen op de dag waarop de beslissing werd genomen.

Indien u de toekenningsvoorwaarden vervult zal het OCMW u de verwarmingstoelage betalen en dit ten laatste binnen een termijn van 15 dagen die volgen op de beslissing tot toekenning van de toelage.

Indien u in een procedure van collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling bent (categorie 3 van personen die aanspraak kunnen maken op een verwarmingstoelage), zal het OCMW de toelage betalen in handen van de leverancier van de brandstof. 

up

11. Kan ik mijn verwarmingskosten het hele jaar indienen voor de aanspraak op een verwarmingstoelage?

Ja, om aanspraak te kunnen maken op de verwarmingstoelage moet de levering van de brandstof voor verwarming plaats hebben gevonden tijdens de verwarmingsperiode.

Deze periode strekt zich uit van 1 januari tot 31 december.  

up

12. Hoeveel liter brandstof kunnen er in aanmerking genomen worden voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Een hoeveelheid van maximum 1.500 liter brandstof kunnen in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwarmingstoelage. Alles wat u meer verbruikt zal geen invloed hebben op het bedrag van de verwarmingstoelage.

Volgens de prijs op de factuur, bedraagt de verwarmingstoelage maximum tussen 210 euro en 300 euro (Zie rubriek 5 “Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?”).

up

13. Kan ik tezelfdertijd recht hebben op een verwarmingstoelage voor een brandstof gekocht in een pompstation en op een verwarmingstoelage voor een brandstof die aan huis geleverd werd?

Neen, het feit dat u een verwarmingstoelage heeft verkregen voor het gebruik van een brandstof die aan huis werd geleverd, sluit uit dat u nog aanspraak kan maken op een verwarmingstoelage voor een brandstof die in een pompstation werd gekocht.

up

14. Mag mijn bevoorrading aan brandstof spreiden?

Ja, u mag uw bevoorrading spreiden over de verwarmingsperiode (van 1 januari tot 31 december). Indien dat het geval is zal de verwarmingstoelage u in meerdere keren uitgekeerd worden.  

up

15. Hoe wordt mijn verwarmingstoelage berekend als ik in een appartementsgebouw woon en de leveringsfactuur betreft meerdere appartementen?

Als de factuur meerdere woningen betreft gaat het OCMW de verwarmingstoelage berekenen volgens de hiernavolgende formule:

“Het bedrag van het totaal aantal liters brandstof op de factuur gedeeld door het aantal appartementen”.

Deze formule laat toe te bepalen hoeveel liter brandstof er werd verbruikt per appartement.

Voorbeeld :

U woont in een gebouw met 30 appartementen. Op de factuur staat vermeld dat er 20 000 liter stookolie werd geleverd. Om de hoeveelheid liter te kennen voor de berekening van uw verwarmingstoelage, volstaat het van de hoeveelheid van 20 000 liter te delen door 30. Zo bedraagt de hoeveelheid 666,6 liter.   

up

16. Heb ik recht op een verwarmingstoelage indien ik in een rusthuis of opvangtehuis woon?

Neen, de maatregel geldt enkel voor de mensen die zelf de hoge brandstofprijzen moeten betalen. Dus de personen die in een rusthuis, een opvangtehuis, een hospitaal of verblijven in een andere plaats waar verblijfskosten moeten betaald worden of plaatsen waarvan de werking gesubsidieerd wordt, kunnen geen aanspraak maken op de verwarmingstoelage. 

up

17. Moet ik de verwarmingsfactuur al betaald hebben op het moment dat ik een aanvraag voor de toelage indien?

Neen, om te kunnen genieten van de verwarmingstoelage is het niet vereist dat op het moment van de aanvraag de factuur al betaald werd. Het OCMW heeft deze enkel nodig om na te gaan of alle voorwaarden werden vervuld (Zie rubriek 4 “Welke zijn de voorwaarden die moeten vervuld zijn om aanspraak te kunnen maken op een verwarmingstoelage?”).

 

up

18. Wat kan ik doen als ik nog andere vragen heb?

Indien u het antwoord op uw vraag niet zou vinden in één van deze fiches op de website www.ocmw-info-cpas.be, of indien u een zeer precieze vraag hebt over een welbepaalde steun of bijstand, aarzel dan niet van contact op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u woont.
(Zie “Adressen en openingsuren van de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”).

Indien u het antwoord op uw vraag met betrekking tot de verwarmingstoelage niet in deze fiche vindt, kan u bellen naar het gratis nummer 0800 90 929 of surfen naar www.verwarmingsfonds.be.

up