Bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen

Versie nr.: 01
Online sinds: 07-04-2008
Laatste wijziging: 13-05-2008
Printklare versie: VF_hulp_betaling_onderhoudsgeld__Nl_.pdf

 1. Waartoe dient deze fiche?
 2. Wat is onderhoudsgeld ten gunste van kinderen?
 3. Wat is een bijdrage voor geplaatste kinderen?
 4. Wat is bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen?
 5. Hoeveel bedraagt deze bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen?
 6. Het bedrag van de bijzondere hulp van het OCMW blijft dus hetzelfde, ongeacht of ik nu één, drie of vijf kinderen heb?
 7. Wie heeft recht op de bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen?
 8. Bij welk OCMW moet ik mijn aanvraag indienen?
 9. Moet ik het OCMW bepaalde informatie of documenten verschaffen?
 10. Wat gaat het OCMW doen wanneer het mijn hulpaanvraag ontvangen heeft?
 11. Heb ik recht op de bijzondere hulp van het OCMW indien ik slechts een deel van het maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld of van de bijdrage betaal?
 12. Heb ik recht op de bijzondere hulp van het OCMW indien ik spontaan (zonder rechterlijke beslissing) een bedrag betaal aan mijn ex-echtgenoot om bij te dragen in de opvoedings- en onderhoudskosten van mijn kind?
 13. Heb ik recht op de bijzondere hulp van het OCMW indien ik onderhoudsgeld betaal voor mijn kind maar het toch om de twee weken bij mij woont?
 14. Heb ik recht op de bijzondere hulp van het OCMW als ik samenwoon met iemand?
 15. Tot wie moet ik mij richten als ik nog andere vragen heb?

1. Waartoe dient deze fiche?

Deze fiche maakt deel uit van een verzameling fiches die voor iedereen toegankelijk is via de website www.ocmw-info-cpas.be

Al deze fiches geven antwoord op belangrijke vragen over de steun en bijstand van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).

Indien u het antwoord op uw vraag niet zou vinden in één van deze fiches of indien u een zeer precieze vraag hebt over een welbepaalde steun of bijstand, aarzel dan niet van contact op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u woont.

Onder de titel van elke fiche vindt u een kadertje met de datum van de fiche en de datum van de laatste aanpassing. Vergeet niet van deze even te bekijken zodat u zeker bent dat de fiche die u gebruikt nog niet verouderd is.

De informatie die hier wordt aangeboden is geen wettige basis om rechten te doen gelden. Daarvoor verwijzen we naar wetteksten en reglementen .

up

2. Wat is onderhoudsgeld ten gunste van kinderen?

Ook al leven zij niet meer samen, toch moeten de ouders voorzien in de behoeften van hun kinderen (huisvesting, voeding, opvoeding, …).

Indien de ouders niet meer samenleven, moet de ouder die het kind niet ten laste heeft, de andere ouder in principe betalen. Dit wordt onderhoudsgeld genoemd. Met dit bedrag draagt de ouder die niet meer met het kind samenwoont, toch financieel bij in de opvoedings- en onderhoudskosten van zijn kind.

Opgelet! De hulp van het OCMW is enkel geldig voor onderhoudsgelden ten gunste van kinderen en niet voor eventuele onderhoudsgelden tussen voormalige echtgenoten.

up

3. Wat is een bijdrage voor geplaatste kinderen?

Sommige kinderen worden tijdelijk geplaatst (in een opvanggezin of in een instelling) om hun integratie of sociale reïntegratie, ontwikkeling en ontplooiing te bevorderen. Gedurende deze periode zorgen de ouders dus niet langer voor de huisvesting, de opvoeding, de voeding, enz. van hun kinderen.

De personen die normaal gezien moeten voorzien in de behoeften van het geplaatste kind (meestal de ouders maar dat kunnen bijvoorbeeld ook de grootouders zijn), moeten in dat geval een bijdrage betalen in de onderhouds-, opvoedings- en behandelingskosten van het geplaatste kind als compensatie voor het feit dat ze het kind niet huisvesten.

up

4. Wat is bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen?

De hulp van het OCMW bestaat in het storten van een bedrag aan de ouders die onderhoudsgeld moeten betalen voor hun kind (of een bijdrage voor hun geplaatst kind).

Met deze hulp van het OCMW kunnen ouders die onderhoudsgeld (of een bijdrage) verschuldigd zijn, hun verplichtingen nakomen.

up

5. Hoeveel bedraagt deze bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen?

De hulp wordt elke maand door het OCMW betaald en bedraagt 50 % van het maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld (of van de bijdrage).Niettemin is het bedrag van de hulp beperkt tot hoogstens 91,67 euro per maand.

Voorbeelden:

 1. U betaalt elke maand onderhoudsgeld voor uw kinderen voor een bedrag van 220 euro. Het OCMW betaalt slechts 50 % van dit bedrag, zijnde in dit geval 110 euro. Aangezien het bedrag van de hulp beperkt is tot hoogstens 91,67 euro per maand, krijgt u echter slechts 91,67 euro.
 2. U betaalt elke maand een bijdrage van 110 euro voor uw geplaatst kind. Het OCMW betaalt slechts 50 % van deze bijdrage, zijnde in dit geval 55 euro. Het bedrag dat u van het OCMW zult krijgen, is dus 55 euro aangezien dit onder de limiet van 91,67 euro is.

up

6. Het bedrag van de bijzondere hulp van het OCMW blijft dus hetzelfde, ongeacht of ik nu één, drie of vijf kinderen heb?

Ja. Het bedrag van de hulp die door het OCMW wordt verleend, is altijd 50 % van het maandelijks bedrag van het (de) onderhoudsgeld(en) (of van de bijdrage(n)) met een maximumbedrag van 91,67 euro per maand, ongeacht het aantal kinderen voor wie u onderhoudsgeld of een bijdrage moet betalen. (Zie rubriek 5 “Hoeveel bedraagt deze bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen?”)

Voorbeelden:

 1. U hebt één geplaatst kind. U betaalt elke maand een bijdrage van 110 euro voor uw kind. Het OCMW betaalt slechts 50 % van deze bijdrage, zijnde in dit geval 55 euro. Het bedrag dat u van het OCMW zult krijgen, is dus 55 euro aangezien dit onder de limiet van 91,67 euro is.
 2. U hebt drie kinderen. U betaalt elke maand 250 euro onderhoudsgeld voor uw drie kinderen. Het OCMW betaalt slechts 50 % van het totaalbedrag van deze drie onderhoudsgelden, zijnde in dit geval 125 euro. Aangezien het bedrag van de hulp beperkt is tot hoogstens 91,67 euro per maand, krijgt u echter slechts 91,67 euro, ongeacht het aantal kinderen dat u hebt.

up

7. Wie heeft recht op de bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen?

In principe kent het OCMW u een bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen toe indien u aan 3 voorwaarden voldoet.

Voorwaarde 1: U hebt recht op het leefloon of het equivalent leefloon

U moet recht hebben op een leefloon of op een equivalent leefloon:

Voorwaarde 2: U moet onderhoudsgeld ten gunste van kinderen of een bijdrage voor een geplaatst kind betalen op basis van een rechterlijke beslissing

Opgelet! Indien u onderhoudsgeld ten gunste van kinderen betaalt op basis van een minnelijke schikking (geen rechterlijke beslissing), hebt u geen recht op de bijzondere hulp voor de betaling van onderhoudsgeld ten gunste van kinderen.

Voorwaarde 3: U moet het bewijs leveren van de betaling van het onderhoudsgeld ten gunste van kinderen of van de bijdrage voor een geplaatst kind

Het OCMW betaalt u slechts de bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen, indien u het maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld (of van de bijdrage) volledig hebt betaald.

Het OCMW zal u dus verzoeken om een bewijs van deze volledige betaling en zal u zeggen hoe u dit moet doen (bv. aan de hand van een kopie van het rekeninguittreksel).

up

8. Bij welk OCMW moet ik mijn aanvraag indienen?

U moet uw aanvraag indienen bij het OCMW dat u het leefloon of het equivalent leefloon toekent. (Zie rubriek 7 “Wie heeft recht op de bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen?”)

 

up

9. Moet ik het OCMW bepaalde informatie of documenten verschaffen?

Ja, u moet bepaalde informatie en documenten verschaffen. Zo zal het OCMW u verzoeken om:

up

10. Wat gaat het OCMW doen wanneer het mijn hulpaanvraag ontvangen heeft?

Het OCMW zal nagaan of u voldoet aan de voorwaarden voor de hulp (Zie rubriek 7 “Wie heeft recht op de bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen?”) en zal u verzoeken om bepaalde informatie en documenten (Zie rubriek 9 “Moet ik het OCMW bepaalde informatie en documenten verschaffen?”).

Vervolgens neemt het OCMW een beslissing over uw hulpaanvraag binnen de maand die volgt op de indiening van uw aanvraag. Deze beslissing zal u binnen de 8 dagen die volgen op de beslissing, worden meegedeeld.

up

11. Heb ik recht op de bijzondere hulp van het OCMW indien ik slechts een deel van het maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld of van de bijdrage betaal?

Neen. Om recht te hebben op de bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen (of van bijdragen voor geplaatste kinderen), moet u elke maand het volledige bedrag betalen van het onderhoudsgeld (of van de bijdrage).

Het OCMW zal u verzoeken om een bewijs van deze volledige betaling en zal u zeggen hoe u dit moet doen (bv. aan de hand van een kopie van het rekeninguittreksel). (Zie rubriek 7 en 9)

up

12. Heb ik recht op de bijzondere hulp van het OCMW indien ik spontaan (zonder rechterlijke beslissing) een bedrag betaal aan mijn ex-echtgenoot om bij te dragen in de opvoedings- en onderhoudskosten van mijn kind?

Neen. Om recht te hebben op de bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgeld ten gunste van kinderen (of van bijdragen voor geplaatste kinderen), moet het onderhoudsgeld (of de bijdrage) dat (die) u betaalt, zijn opgelegd door een rechterlijke beslissing.

up

13. Heb ik recht op de bijzondere hulp van het OCMW indien ik onderhoudsgeld betaal voor mijn kind maar het toch om de twee weken bij mij woont?

Ja, indien u voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op de hulp. (Zie rubriek 7 “Wie heeft recht op de bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen?”)

up

14. Heb ik recht op de bijzondere hulp van het OCMW als ik samenwoon met iemand?

Ja, indien u voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op de hulp. (Zie rubriek 7 “Wie heeft recht op de bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen?”)

up

15. Tot wie moet ik mij richten als ik nog andere vragen heb?

Indien u het antwoord op uw vraag niet zou vinden in één van deze fiches op de website www.ocmw-info-cpas.be, of indien u een zeer precieze vraag hebt over een welbepaalde steun of bijstand, aarzel dan niet van contact op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u woont. (Zie “Adressen en openingsuren van de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”)