Het referentieadres

Versie nr.: 01
Online sinds: 13-12-2006
Laatste wijziging: 20-11-2007
Printklare versie: VF_referentieadres__Nl_.pdf

 1. Waartoe dient deze fiche ?
 2. Wat is een referentieadres?
 3. Welke zijn de voordelen van een referentieadres?
 4. Wie kan een referentieadres nemen?
 5. Bij wie kan ik een referentieadres nemen?
 6. Wat moet ik doen om een referentieadres te nemen bij een persoon?
 7. Moet de persoon bij wie ik mijn referentieadres heb, iets doen?
 8. Kan ik een referentieadres nemen als ik dakloos ben?
 9. Wat is het voordeel van een referentieadres als ik dakloos ben?
 10. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een referentieadres te krijgen bij het OCMW?
 11. Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan alle voorwaarden voor een inschrijving als referentieadres bij het OCMW?
 12. Bij welk OCMW moet ik mijn aanvraag voor een inschrijving van een referentieadres indienen?
 13. Wie kan een aanvraag indienen bij het OCMW?
 14. Moet ik een referentieadres hebben om aanspraak te kunnen maken op OCMW-bijstand?
 15. Hoeveel kost een referentieadres?
 16. Heeft het referentieadres invloed op mijn gezinsleden?
 17. Moet ik op het referentieadres wonen?
 18. Mag ik verschillende referentieadressen hebben?
 19. Wat moet ik doen om een referentieadres bij het OCMW te behouden?
 20. Houdt het OCMW voor de toekenning van bijstand rekening met de personen die wonen op het adres waar ik mijn referentieadres heb?
 21. Moet ik bepaalde documenten voorleggen aan het OCMW?
 22. Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

1. Waartoe dient deze fiche ?

Deze fiche maakt deel uit van een verzameling fiches die voor iedereen toegankelijk is via de website www.ocmw-info-cpas.be

Al deze fiches geven antwoord op belangrijke vragen over de steun en bijstand van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).

Indien u het antwoord op uw vraag niet zou vinden in één van deze fiches of indien u een zeer precieze vraag hebt over een welbepaalde steun of bijstand, aarzel dan niet van contact op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u woont.

Onder de titel van elke fiche vindt u een kadertje met de datum van de fiche en de datum van de laatste aanpassing. Vergeet niet van deze even te bekijken zodat u zeker bent dat de fiche die u gebruikt nog niet verouderd is.

De informatie die hier wordt aangeboden is geen wettige basis om rechten te doen gelden. Daarvoor verwijzen we naar wetteksten en reglementen .

up

2. Wat is een referentieadres?

Dat is een adres dat bepaalde mensen die niet in België wonen of er geen verblijfplaats hebben, de mogelijkheid biedt om toch een contactadres te hebben in een Belgische gemeente. Het referentieadres is een zuiver "administratief" adres.

up

3. Welke zijn de voordelen van een referentieadres?

Het referentieadres biedt mensen die niet in België wonen of er geen verblijfplaats hebben, de mogelijkheid om een adres te hebben waar brieven en administratieve stukken naartoe kunnen gezonden worden teneinde aan de betrokkene doorgegeven te worden. Het referentieadres biedt tevens de mogelijkheid om sociale voordelen te verkrijgen of te behouden, zoals werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziekenfonds, …

up

4. Wie kan een referentieadres nemen?

U kan een referentieadres krijgen als u:

Deze fiche heeft voornamelijk betrekking op de situatie van de daklozen.

up

5. Bij wie kan ik een referentieadres nemen?

In principe moet uw referentieadres een adres van een persoon te zijn.

Als u nomade bent, kan u zich tevens inschrijven op het adres van een vereniging die in haar statuten de behartiging van de belangen van nomadengroepen opgenomen heeft. Deze fiche behandelt die situatie niet.

Als u dakloos bent en onder bepaalde voorwaarden, kan u uw referentieadres nemen op het adres van een persoon maar ook bij het OCMW. Deze fiche heeft voornamelijk betrekking op de situatie van daklozen.

up

6. Wat moet ik doen om een referentieadres te nemen bij een persoon?

De persoon bij wij u uw referentieadres wil nemen, moet ermee akkoord gaan. Bovendien moet deze persoon op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, als hoofdverblijfplaats.

up

7. Moet de persoon bij wie ik mijn referentieadres heb, iets doen?

Als de persoon ermee ingestemd heeft dat u zich als referentieadres inschrijft bij hem/haar, moet deze u iedere brief of administratief document dat voor u bestemd is, doorgeven.

Voor het overige heeft een inschrijving als referentieadres geen enkel ander gevolg voor de persoon die aanvaardt dat iemand zich bij hem/haar inschrijft. De persoon die er zijn referentieadres heeft, zal niet beschouwd worden als deel van het gezin en is dus geen samenwonende.

up

8. Kan ik een referentieadres nemen als ik dakloos ben?

Ja, als u dakloos bent, kan u een referentieadres nemen bij een persoon of bij het OCMW.

up

9. Wat is het voordeel van een referentieadres als ik dakloos ben?

Dankzij het referentieadres kan u aanspraak maken op alle sociale voordelen waarvoor een inschrijving in het bevolkingsregister vereist is (bv. werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, aansluiting bij een ziekenfonds).

up

10. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een referentieadres te krijgen bij het OCMW?

Om zich op een referentieadres te kunnen inschrijven moeten er 3 voorwaarden vervuld zijn. Op het ogenblik van de indiening van uw inschrijvingsaanvraag, zal het OCMW nagaan of de 3 voorwaarden vervuld zijn. Daartoe stelt men u vragen en indien nodig wordt er een bezoek gebracht aan de plaats waar u zich bevindt (Zie fiche "De procedure betreffende een steunaanvraag")

Voorwaarde 1: U bent dakloos

De inschrijving op het adres van het OCMW is voorbehouden voor daklozen. In principe zal het OCMW beoordelen of u dakloos bent als u geen woning hebt (u leeft in de straat, in een squat, in een opvangcentrum, bij iemand die u voorlopig onderdak biedt of in een gemeenschap voor daklozen) en u hebt geen bestaansmiddelen om een woning te zoeken.

Voorwaarde 2: U bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister

In principe mag u op het ogenblik van uw inschrijvingsaanvraag noch een hoofdverblijfplaats, noch een referentieadres hebben. Men mag immers niet tegelijk een referentieadres en een gewoon adres hebben. Men mag ook geen twee referentieadressen hebben.

Als u echter nog een oude inschrijving hebt, van welke aard dat ook zij (hoofdverblijfplaats of referentieadres), moet het OCMW bij de gemeente de nodige stappen zetten om dat oude adres te schrappen.

Voorwaarde 3: U moet een aanvraag indienen bij het OCMW

Als u ingeschreven wil worden op het adres van het OCMW als referentieadres, moet u dat bij het OCMW aanvragen.

up

11. Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan alle voorwaarden voor een inschrijving als referentieadres bij het OCMW?

Als u beantwoordt aan de voorwaarden om een referentieadres te verkrijgen bij het OCMW, kan u steeds een referentieadres nemen op het adres van een persoon.

up

12. Bij welk OCMW moet ik mijn aanvraag voor een inschrijving van een referentieadres indienen?

In principe moet u uw aanvraag indienen bij het OCMW van de gemeente waar u zich bevindt op het ogenblik van de indiening van uw aanvraag.

Maar als u reeds OCMW-bijstand ontvangt, moet u uw aanvraag indienen bij het OCMW dat u de bijstand uitkeert.

Het is mogelijk dat een ander OCMW bevoegd is om uw aanvraag te behandelen. Als dat het geval is, moet het OCMW waar u uw steunaanvraag ingediend hebt, uw aanvraag doorgeven aan het bevoegde OCMW en u daarvan op de hoogte stellen.

up

13. Wie kan een aanvraag indienen bij het OCMW?

De aanvraag voor de inschrijving van een referentieadres moet door uzelf ingediend worden of, indien u zich niet kan verplaatsen, door een persoon uit uw omgeving. In dat geval moet u deze persoon een document meegeven waarin u hem/haar de toestemming verleent.

up

14. Moet ik een referentieadres hebben om aanspraak te kunnen maken op OCMW-bijstand?

Het is niet noodzakelijk een referentieadres of een officieel adres te hebben om OCMW-bijstand te genieten. Zo kan u aanspraak maken op het leefloon, ook al hebt u geen adres. Een officieel adres kan evenwel de mogelijkheid bieden aanspraak te maken op sociale voordelen waarvoor een inschrijving in het bevolkingsregister vereist is (bv. werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, aansluiting bij een ziekenfonds).

up

15. Hoeveel kost een referentieadres?

Noch het OCMW, noch de persoon bij wie u uw referentieadres hebt, kunnen als tegenprestatie een vergoeding eisen. Het is gratis.

up

16. Heeft het referentieadres invloed op mijn gezinsleden?

Ja, een inschrijving als referentieadres bij het OCMW heeft betrekking op alle leden van uw gezin. Vergeet niet ze te vermelden.

up

17. Moet ik op het referentieadres wonen?

Neen, een referentieadres is enkel een administratief adres waar u post en administratieve documenten kan ontvangen. U hoeft er niet te wonen, ook al is uw referentieadres bij een persoon.

up

18. Mag ik verschillende referentieadressen hebben?

Neen, u mag geen twee referentieadressen tegelijkertijd hebben.

up

19. Wat moet ik doen om een referentieadres bij het OCMW te behouden?

De wet stelt dat u zich minstens eenmaal per trimester bij het OCMW moet aanbieden, meer bepaald om uw post te komen ophalen. Het OCMW kan u ook vragen om vaker langs te komen.

Bovendien moet u het OCMW op de hoogte brengen van elk nieuw element dat ertoe leidt dat u niet langer uw referentieadres bij het OCMW kan houden (bv. als u werk vindt, als u een woning betrekt die uw hoofdverblijfplaats wordt, als u naar een andere gemeente gaat).

up

20. Houdt het OCMW voor de toekenning van bijstand rekening met de personen die wonen op het adres waar ik mijn referentieadres heb?

Neen, in geval van inschrijving als referentieadres bij een persoon, moet het OCMW geen rekening houden met de persoon of personen die daar hun hoofdverblijfplaats hebben.

up

21. Moet ik bepaalde documenten voorleggen aan het OCMW?

Ja, u moet bepaalde documenten voorleggen opdat het OCMW u zou kunnen helpen. Het OCMW waar u uw aanvraag indient, zal u zeggen welke documenten het nodig heeft om uw dossier te kunnen behandelen.

Het OCMW kan u bv. de volgende documenten vragen:

up

22. Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Indien u het antwoord op uw vraag niet zou vinden in één van deze fiches op de website www.ocmw-info-cpas.be, of indien u een zeer precieze vraag hebt over een welbepaalde steun of bijstand, aarzel dan niet van contact op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u woont. (Zie “Adressen en openingsuren van de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”).