De procedure betreffende een steunaanvraag

Versie nr.: 01
Online sinds: 19-11-2006
Laatste wijziging: 14-02-2007
Printklare versie: VF_procedure_steunaanvraag__Nl_.pdf

  1. Waartoe dient deze fiche?
  2. Wanneer kan het OCMW mij helpen?
  3. Hoe kan ik OCMW-steun krijgen?
  4. Welke zijn de adressen van de verschillende OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
  5. Wat kan ik doen indien ik nog andere vragen heb?

1. Waartoe dient deze fiche?

Deze fiche maakt deel uit van een verzameling fiches die voor iedereen toegankelijk is via de website www.ocmw-info-cpas.be.

Al deze fiches geven antwoord op belangrijke vragen over de steun en bijstand van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).

Indien u het antwoord op uw vraag niet zou vinden in één van deze fiches of indien u een zeer precieze vraag hebt over een welbepaalde steun of bijstand, aarzel dan niet van contact op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u woont.

Onder de titel van elke fiche vindt u een kadertje met de datum van de fiche en de datum van de laatste aanpassing. Vergeet niet van deze even te bekijken zodat u zeker bent dat de fiche die u gebruikt nog niet verouderd is.

De informatie die hier wordt aangeboden is geen wettige basis om rechten te doen gelden. Daarvoor verwijzen we naar wetteksten en reglementen.

up

2. Wanneer kan het OCMW mij helpen?

Indien u omwille van bepaalde problemen niet meer in staat bent om in uw behoeften, en die van uw familie, te voorzien, dan is het OCMW er om u te helpen.

up

3. Hoe kan ik OCMW-steun krijgen?

Om steun van het OCMW te verkrijgen, dient u een bepaalde procedure te volgen. De vragen in verband met de verschillende etappes van die procedure worden hierna beschreven.

Etappe nr. 1: indiening van de aanvraag

i) Tot welk OCMW moet ik me richten als ik hulp nodig heb?

Er is een OCMW in iedere Belgische gemeente (er zijn dus 589 OCMW's in heel België, waarvan 19 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Als u raad wil vragen of een steunaanvraag wil indienen, moet u in principe contact opnemen met het OCMW van de gemeente waar u woont.

De adressen en openingsuren van de 19 Brusselse OCMW's staan in de fiche "de adressen van de 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

ii) Wanneer is het OCMW open?

U kan naar het OCMW gaan tijdens de openingsuren. Ieder OCMW heeft zijn eigen openingsuren. De openingsuren van de 19 Brusselse OCMW's staan in de fiche "de adressen van de 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

iii) Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kan uw aanvraag mondeling indienen door rechtstreeks naar het OCMW te gaan. U gaat dan naar het onthaal waar een personeelslid naar uw aanvraag zal luisteren. Tegelijkertijd wordt de aanvraag in een register ingeschreven. Men zal u vragen het register te ondertekenen en u zal een ontvangstbewijs van uw steunaanvraag krijgen.

U kan uw aanvraag ook schriftelijk indienen door een brief naar het OCMW te sturen. U dient die brief absoluut te ondertekenen

iv) Mag ik iemand meenemen?

Ja, als u dat noodzakelijk vindt kan u komen samen met een persoon die u zelf kiest, bij voorbeeld als u problemen hebt met de taal, als u niet kan lezen, als u een handicap hebt, of om andere redenen.

v) Hoe kan ik een aanvraag indienen als ik me niet kan verplaatsen?

Als u zich niet kan verplaatsen, mag iemand uit uw omgeving de aanvraag in uw plaats indienen.

In dat geval moet u hem/haar een document geven waarin u de betrokkene de toestemming geeft om de aanvraag in uw plaats te doen. U kan de volgende zin gebruiken: "Ik, … (uw naam en voornaam), geef mevrouw/mijnheer … (naam en voornaam) de toestemming om de steunaanvraag … (preciseer welke) in mijn plaats te doen" en vervolgens plaatst u uw handtekening.

vi) Wat gebeurt er als mijn aanvraag bij een verkeerd OCMW ingediend werd?

Het is mogelijk dat een ander OCMW bevoegd is om uw steunaanvraag te behandelen. Toch dient het OCMW waar u de aanvraag ingediend hebt, de aanvraag aan het bevoegde OCMW over te maken.

Concreet moet het OCMW uw aanvraag binnen de 5 dagen overmaken aan het OCMW dat volgens hen bevoegd is. In diezelfde termijn moet men u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen en tevens de reden opgeven waarom zij menen dat zij niet bevoegd zijn. In principe vermeldt de brief die u van het OCMW ontvangt, het nieuwe OCMW waar u zich moet aanmelden.

Zolang uw aanvraag niet overgemaakt werd en de reden van die overdracht u niet meegedeeld werd, blijft het eerste OCMW verplicht om uw aanvraag te behandelen.

up

Etappe nr. 2: het ontvangstbewijs

i) Hoe kan ik bewijzen dat ik een steunaanvraag ingediend heb?

Nadat u uw steunaanvraag ingediend hebt, moet u een ontvangstbewijs krijgen. Dat document is het bewijs dat u op een bepaalde datum een steunaanvraag ingediend hebt. Dat is belangrijk omdat u de eventuele steun zal ontvangen vanaf de datum van de indiening van uw aanvraag. Het ontvangstbewijs kan u de dag zelf gegeven worden of later per post toegezonden worden.

ii) Waarom is een gedateerd ontvangstbewijs zo belangrijk?

Met een gedateerd ontvangstbewijs kan u later bewijzen op welke datum u uw aanvraag ingediend hebt. Er zijn 3 situaties mogelijk:

Situatie 1:
Het OCMW aanvaardt de steunaanvraag. U ontvangt dan steun vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag.

Voorbeeld:
Op 1 maart hebt u een steunaanvraag ingediend bij uw OCMW en u hebt een ontvangstbewijs gekregen waarop de datum van 1 maart vermeld is. Als het OCMW uw aanvraag goedkeurt op 25 maart, moet het u steun toekennen vanaf 1 maart, de dag van de ontvangst van uw aanvraag.

Situatie 2:
Het OCMW weigert uw steunaanvraag of u vindt dat de beslissing van het OCMW onvoldoende beantwoordt aan uw vraag. Ook in dat geval is het belangrijk het ontvangstbewijs goed te bewaren. U kan immers beroep aantekenen tegen de beslissing van het OCMW bij de arbeidsrechtbank. U dient dan een fotokopie van het ontvangstbewijs bij uw vordering te voegen. De arbeidsrechtbank kan eventueel beslissen dat het OCMW uw steunaanvraag moet aanvaarden. Als dat het geval is, moet het OCMW u de steun toekennen vanaf de datum waarop het uw aanvraag ontvangen heeft.

Voorbeeld:
Op 1 maart hebt u een steunaanvraag ingediend bij het OCMW en u hebt een ontvangstbewijs gekregen waarop de datum van 1 maart vermeld is. Het OCMW weigert uw aanvraag op 25 maart. Op 10 april tekent u beroep aan tegen de beslissing van het OCMW. De rechter geeft u gelijk en beslist dat het OCMW uw steunaanvraag moet aanvaarden. Op dat moment moet het OCMW u steun toekennen vanaf 1 maart, de dag van de ontvangst van uw steunaanvraag.

Situatie 3:
Het OCMW moet een beslissing nemen binnen de 30 dagen na de indiening van de steunaanvraag. Als het dat niet doet, dient het ontvangstbewijs als bewijs dat het OCMW geen enkele beslissing genomen heeft binnen de 30 dagen. Indien het OCMW geen beslissing neemt, kan u ook in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank (zie voorbeeld hierboven).

iii) Wat moet ik doen als ik geen ontvangstbewijs ontvangen heb?

Als u geen ontvangstbewijs ontvangen hebt, kan u een brief naar het OCMW schrijven. In die brief kan u de volgende zin gebruiken: "Ik bevestig dat ik naar de permanentie van het OCMW van … (naam van de gemeente) gegaan ben op … / … / … (datum van de indiening van uw steunaanvraag) om mijn steunaanvraag (preciseer welke) in te dienen." Vergeet de brief niet te ondertekenen!

U kan de brief ook op het OCMW afgeven en daar vragen de brief voor ontvangst te laten ondertekenen met vermelding van de datum.

iv) Moet het OCMW een ontvangstbewijs geven als het beweert niet bevoegd te zijn?

Ja, ook al beweert het OCMW niet bevoegd te zijn, toch moet u een ontvangstbewijs ontvangen voor de indiening van uw aanvraag.

Om te weten wat er gebeurt als een OCMW zegt dat het niet bevoegd is, zie etappe nr. 1, vraag vi: "Wat gebeurt er als mijn aanvraag bij een verkeerd OCMW ingediend werd?"

v) Wat moet ik doen als het OCMW weigert mijn steunaanvraag te behandelen?

In principe mag het OCMW niet weigeren uw steunaanvraag te behandelen. Als het vindt dat een ander OCMW bevoegd is om u te helpen, moet het uw aanvraag schriftelijk aan dat OCMW overmaken en moet het u daarvan op de hoogte stellen.

Als het OCMW vindt dat u geen recht hebt op de steun die u vraagt, moet het die weigering met reden omkleden. U kan tegen die weigering in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

Als het geen beslissing neemt binnen de bij wet voorziene termijn, kan u ook beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. Maar het is zeer belangrijk dat u een bewijs hebt van de indiening van uw aanvraag: dat is het ontvangstbewijs dat u krijgt wanneer u uw aanvraag bij het OCMW indient.

Zie hierboven, rubrieken i), ii), iii), iv).

up

Etappe nr. 3: de afspraak op het OCMW

i) Wat gebeurt er na de indiening van de aanvraag?

De mensen aan het onthaal zullen zo snel als mogelijk een afspraak regelen met een sociaal assistent. Behalve bij dringende gevallen vindt die ontmoeting doorgaans plaats op een andere dag, zodat u voldoende de tijd hebt om uw situatie duidelijk uiteen te zetten.

De dag van de afspraak is het belangrijk dat u op het afgesproken tijdstip naar het OCMW gaat. Wees op tijd, anders moet u een nieuwe afspraak maken.

ii) Kan de afspraak met de sociaal assistent ook bij mij thuis plaatsvinden?

In bepaalde gevallen kan deze afspraak bij u thuis plaatshebben, bijvoorbeeld als u zich niet kan verplaatsen.

iii) Wat moet ik doen als ik niet naar de afspraak kan komen?

Als u niet kunt komen moet u het OCMW verwittigen. Het is belangrijk hen op voorhand te verwittigen!

iv) Welke documenten moet ik meebrengen voor de eerste afspraak?

Het gebeurt vaak dat het OCMW u op het moment van de indiening van de aanvraag vraagt van enkele documenten mee te nemen op het eerste gesprek. Het OCMW waar u uw aanvraag indient, zal u zeggen welke documenten zij nodig hebben. Het OCMW kan u bij voorbeeld vragen de volgende documenten mee te brengen:

up

Etappe nr. 4: het gesprek met de sociaal assistent

i) Wat doe ik als ik op het OCMW toekom?

U moet zich aanmelden aan het onthaal en wachten op de sociaal assistent die uw dossier behandelt. De sociaal assistenten proberen u op het overeengekomen tijdstip te ontvangen, maar het is mogelijk dat hun vorige afspraak meer tijd vraagt dan voorzien en u iets later ontvangen wordt.

ii) Wat doet een sociaal assistent?

Sociaal assistenten hebben als taak mensen en gezinnen te helpen om moeilijke situaties te boven te komen of te verbeteren. Daartoe proberen zij door een gesprek inzicht te krijgen in uw situatie.

iii) Hoe verloopt het gesprek met de sociaal assistent?

Tijdens het gesprek kan u uw situatie uitleggen en zal de sociaal assistent u wijzen op uw rechten en plichten en samen met u de meest gepaste oplossing voor uw situatie bekijken. Daarna gaat hij een sociaal onderzoek doen.

Aarzel niet om uw sociaal assistent vragen te stellen: deze persoon is er om u te helpen.

up

Etappe nr. 5: het sociaal onderzoek

i) Wat is een sociaal onderzoek en waartoe dient het?

In principe is de sociaal assistent bij wet verplicht om een sociaal onderzoek te doen. Sociaal assistenten zijn de enigen die dat mogen doen.

Het sociaal onderzoek is een individueel onderzoek dat het OCMW een precies overzicht geeft van uw sociale en financiële situatie. Het sociaal onderzoek moet wel beperkt blijven tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw aanvraag.

Dankzij het sociaal onderzoek kan u steun krijgen die “aangepast” is aan uw situatie.

ii) Hoe verloopt het sociaal onderzoek?

De sociaal assistent zal u vragen stellen en u vragen bepaalde documenten te tonen. De vragen kunnen over verschillende onderwerpen gaan, zoals:

iii) Wat moet ik doen bij het sociaal onderzoek?

De resultaten van het sociaal onderzoek hebben een weerslag op de beslissing aangaande uw steunaanvraag. Uw medewerking is echter zeer belangrijk en overigens wettelijk verplicht. U bent verplicht om uw sociaal assistent alle nuttige inlichtingen geven over uw situatie. U kan ook vragen stellen of verduidelijking vragen.

iv) Zijn er dingen die ik niet mag vertellen aan de sociaal assistent?

Net als bij andere beroepen, zoals bijvoorbeeld dokters en advocaten, zijn de maatschappelijk werkers van het OCMW gebonden door het beroepsgeheim. Dat betekent dat uw sociaal assistent verplicht is alle gegevens die u meedeelt, vertrouwelijk te behandelen.

Mensen die illegaal in het land zijn moeten dus niet bang zijn dat er contact opgenomen wordt met de politie, de dienst vreemdelingenzaken, …

v) Mag ik foutieve of onvolledige informatie geven?

Neen. Als u opzettelijk foutieve of onvolledige informatie geeft of als u bij het sociaal onderzoek bepaalde inkomsten of wijzigingen in de samenstelling van uw gezin niet meldt, kan u een sanctie krijgen: uw steunaanvraag kan dan geweigerd worden of als u reeds steun ontvangt, kan die geschorst worden, of als u onterecht steun gekregen hebt, moet u die terugbetalen.

vi) Wat doet het OCMW als er inlichtingen ontbreken?

Als er informatie ontbreekt en als u die niet kan geven, kan het OCMW die zelf opzoeken maar daarvoor hebben zij uw toestemming nodig. Die inlichtingen kunnen betrekking hebben op uw inkomsten uit onroerende of roerende goederen, uw recht op werkloosheidsuitkering, uw situatie bij de banken, belastingen of sociale zekerheid.

vii) Kan het OCMW mij verplichten een medisch onderzoek te ondergaan?

Neen. Het OCMW kan u niet verplichten om een medisch onderzoek te ondergaan. Maar als u bij het sociaal onderzoek bijvoorbeeld verklaart dat u om gezondheidsredenen niet in staat bent om te werken, kan het OCMW u wel vragen een medisch onderzoek te ondergaan. Dat onderzoek wordt dan uitgevoerd door een arts die het OCMW aanstelt.

De arts moet vaststellen of de gezondheidsredenen die u inroept, u werkelijk verhinderen om te werken. Iedere andere medische vaststelling valt onder het beroepsgeheim en mag niet aan het OCMW meegedeeld worden.

Als u weigert om dat medisch onderzoek te ondergaan, kan het OCMW eventueel weigeren u het leefloon toe te kennen.

viii) Moet ik dat medisch onderzoek betalen?

Neen. De arts wordt door het OCMW betaald en als u zich moet verplaatsen, moet het OCMW uw verplaatsingskosten vergoeden.

ix) Mag de sociaal assistent bij mij thuis komen?

Ja. Een huisbezoek kan noodzakelijk zijn. Het huisbezoek dient om de informatie die u tijdens het sociaal onderzoek gegeven hebt, te verifiëren. Zo kan het OCMW de bijstand ook beter aan uw situatie aanpassen.

Het huisbezoek is belangrijk en als u het weigert kan dat een weerslag hebben op de beslissing over uw steunaanvraag.

up

Etappe nr. 6: de beslissing van het OCMW

i) Wat gebeurt er met de resultaten van het sociaal onderzoek?

Alle resultaten van het sociaal onderzoek worden in een formulier opgenomen. Aan het einde van het sociaal onderzoek moet u dat formulier herlezen. Als u niet akkoord gaat met bepaalde elementen, kan u dat aan uw sociaal assistent zeggen. Als u bepaalde zaken niet begrijpt, vraag dan om uitleg. Vervolgens dient u het formulier te ondertekenen.

Denk eraan iedere wijziging in uw situatie onmiddellijk aan de sociaal assistent te melden, zodat uw dossier aangepast kan worden (bijv. verhuizing, overlijden, scheiding, geboorte, werk).

ii) Wie beslist of mijn steunaanvraag goedgekeurd wordt?

De sociaal assistent zal de resultaten van het sociaal onderzoek voorleggen aan het orgaan dat in naam van het OCMW een beslissing zal nemen over uw steunaanvraag (meestal is dat het bijzonder comité voor sociale bijstand).

iii) Heb ik het recht om mijn situatie te komen toelichten?

Het OCMW is verplicht om u te horen voordat het een beslissing neemt, als de volgende 2 voorwaarden vervuld zijn:

Zo kan u uw situatie persoonlijk voor het bijzonder comité verduidelijken.

Als uw aanvraag betrekking heeft op een ander vorm van steun, is het OCMW niet verplicht om u te horen, maar het kan wel beslissen dat vooralsnog te doen.

iv) Mag ik iemand meenemen om mijn situatie voor het bijzonder comité toe te lichten?

Ja, u mag begeleid worden en zelfs vertegenwoordigd worden door een persoon die u zelf kiest. Die persoon kan een familielid zijn, maar ook een vriend of een andere persoon die u kiest.

v) Hoe kan ik weten of ik gehoord kan worden?

Het OCMW is verplicht om u schriftelijk te melden dat u het recht hebt om gehoord te worden en die informatie moet in een begrijpelijke bewoording gegeven worden.

In principe preciseert men op het ontvangstbewijs dat u bij de indiening van de aanvraag krijgt, dat u het recht hebt om gehoord te worden.

vi) Binnen welke termijn krijg ik de beslissing van het OCMW?

In principe moet het OCMW moet zijn beslissing nemen binnen de maand volgend op de ontvangst van uw aanvraag.

Vervolgens moet het OCMW u de beslissing meedelen, via een aangetekende brief, binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de datum van de beslissing. Het kan u de beslissing ook persoonlijk geven tegen ontvangstbewijs, wat dient als bewijs dat u de beslissing ontvangen hebt.

vii) Wat zegt een beslissing van het OCMW?

Het OCMW kan uw steunaanvraag aanvaarden maar ook weigeren. In beide gevallen moet de beslissing gemotiveerd zijn. Het OCMW moet verklaren waarom die beslissing genomen werd.

viii) Welke informatie zit er in de beslissing van het OCMW?

Naast de reden moet de beslissing nog andere inlichtingen bevatten in functie van de steunaanvraag, o.a.:

ix) Wat moet ik doen als ik dringende bijstand nodig heb?

Voor zeer dringende aanvragen en onder bepaalde voorwaarden kan de OCMW-voorzitter dringende bijstand toekennen. De sociaal assistent zal u de procedure daarvoor geven.

x) Wat moet ik doen als het OCMW beslist dat het niet bevoegd is?

Als het OCMW zegt dat het niet bevoegd is, moet het uw aanvraag zelf binnen de 5 dagen doorzenden naar het OCMW waarvan zij denken dat het bevoegd is.

Binnen diezelfde termijn van 5 dagen moet het OCMW u schriftelijk (door middel van een brief) verwittigen en de reden vermelden waarom het beweert dat het niet bevoegd is. In principe preciseren zij bij welk OCMW u zich moet aanmelden. Zolang uw aanvraag niet overgemaakt is en de reden van de overdracht u niet meegedeeld is, blijft het eerste OCMW verplicht om uw aanvraag te behandelen.

Het is wel degelijk het OCMW waar u uw steunaanvraag ingediend hebt, dat de aanvraag aan het bevoegde OCMW moet overmaken.

up

Etappe nr. 7: beroep bij de arbeidsrechtbank

i) Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met de beslissing van het OCMW?

U kan in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank als het OCMW:

ii) Is er een termijn om in beroep te gaan tegen de beslissing van het OCMW?

Ja. als u niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW, kan u beroep indienen binnen de 3 maanden na de bekendmaking van de beslissing.

Als u geen beslissing ontvangen hebt, kan u ook in beroep gaan. In dat geval beschikt u ook over 3 maanden om beroep aan te tekenen.

iii) Bij welke rechtbank moet ik beroep aantekenen?

Het beroep moet aangetekend worden bij de arbeidsrechtbank die vermeld is op de beslissing van het OCMW. Als u de beslissing niet ontvangen hebt, kan u in principe beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank van de plaats waar u woont.

iv) Hoe kan ik in beroep gaan?

Dat kan op verschillende manieren.

Ofwel dient u een aanvraag in door een brief te schrijven naar de griffie van de arbeidsrechtbank. In die brief preciseert u waarom u niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW. U voegt een fotokopie toe van het ontvangstbewijs van uw steunaanvraag en een kopie van de beslissing waarmee u niet akkoord gaat. Als het OCMW geen beslissing genomen heeft binnen de 30 dagen na uw steunaanvraag, vermeldt u dat in uw brief.

Ofwel gaat u zelf naar de griffie van de arbeidsrechtbank. Meestal vindt u daar voorgedrukte formulieren om beroep aan te tekenen. Op dat formulier schrijft u waarom u niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW. U voegt een fotokopie van het ontvangstbewijs van uw steunaanvraag toe en een kopie van de beslissing waarmee u niet akkoord gaat. Als het OCMW geen beslissing genomen heeft, vermeldt u dat in uw brief.

Beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank is gratis. Indien u een beroep doet op een advocaat, zijn die kosten wel voor uw rekening.

v) Moet ik een advocaat nemen?

Voor de arbeidsrechtbank kan u zich doen bijstaan of laten vertegenwoordigen door:

Opgelet, in het geval van vertegenwoordiging moet u in principe een schriftelijke volmacht geven en de goedkeuring van de rechter verkrijgen.

U kan uw verdediging ook zelf doen.

vi) Hoe verloopt de procedure voor de rechtbank?

Op de arbeidsrechtbank, is het de rechter die uw aanvraag beoordeelt. Hij neemt een beslissing op basis van de feiten die u en het OCMW schetsen. Hij kan zowel u als uw OCMW gelijk geven. Zowel u als het OCMW kan tegen de beslissing van deze rechter in beroep gaan bij het Arbeidshof.

De arbeidsrechtbank zal u ook bepaalde documenten vragen. Bewaar dus alle documenten die u ontvangen hebt, en ook de bewijzen van uw situatie.

vii) Wordt de beslissing van het OCMW toegepast als ik in beroep ga?

Ja, het feit dat u in beroep gaat schorst de beslissing van het OCMW niet. Dat betekent bijvoorbeeld dat een weigering van het OCMW van toepassing is tijdens het beroep, ook al geeft de arbeidsrechtbank u later gelijk.

viii) Wie betaalt de gerechtskosten?

Bepaalde procedurekosten (zoals bijv. de expertisekosten of andere uitzonderlijke kosten) worden altijd door het OCMW betaald, ook als u verliest. De advocatenkosten zijn echter voor uw rekening. Als u weinig of geen inkomsten hebt, kan u zich richten tot het bureau voor raadgeving en verdediging van uw arrondissement (of het justitiehuis als er een is) om een "pro deo" advocaat te vragen die gratis werkt in dit geval.

Opgelet, u dient wel de uitzonderlijke kosten te betalen als u overdreven gebruik gemaakt hebt van de beroepsmogelijkheden.

up

Etappe nr. 8: …en als het OCMW mijn steunaanvraag goedkeurt?

Als het OCMW uw steunaanvraag goedkeurt, zal het u de steun uitkeren vanaf de datum die in de beslissing vermeld is.

Vergeet niet iedere wijziging in uw situatie onmiddellijk aan de sociaal assistent te melden, zodat uw dossier aangepast kan worden (bijv. verhuizing, overlijden, scheiding, geboorte, werk).

up

4. Welke zijn de adressen van de verschillende OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

De adressen en de openingsuren van de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn opgenomen in de fiche “Adressen en openingsuren van de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”.

up

5. Wat kan ik doen indien ik nog andere vragen heb?

Indien u het antwoord op uw vraag niet zou vinden in één van deze fiches op de website http://www.ocmw-info-cpas.be/, of indien u een zeer precieze vraag hebt over een welbepaalde steun of bijstand, aarzel dan niet van contact op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u woont. (Zie fiche “Adressen en openingsuren van de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”).

up