De installatiepremie

Versie nr.: 01
Online sinds: 05-11-2006
Laatste wijziging: 22-09-2008
Printklare versie: VF_installatiepremie__Nl__3.pdf

 1. Waartoe dient deze fiche ?
 2. Wat is een installatiepremie?
 3. Wie heeft recht op een installatiepremie?
 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een installatiepremie te verkrijgen?
 5. Hoeveel bedraagt de installatiepremie?
 6. Wanneer is iemand dakloos?
 7. Is de installatiepremie voorbehouden voor daklozen?
 8. Is de installatiepremie voorbehouden voor daklozen?
 9. Hoe vaak heb ik recht op een installatiepremie?
 10. Hoeveel personen per huishouden kunnen recht hebben op een installatiepremie?
 11. Hoe gaat het OCMW na of ik dakloos of kampeerbewoner was?
 12. Ik was dakloos en woon in een transitwoning: heb ik dan recht op een installatiepremie als ik een woning vind?
 13. Bij welk OCMW moet ik mijn aanvraag indienen?
 14. Mag ik een installatiepremie aanvragen als ik al OCMW-bijstand heb gekregen voor de samenstelling van de huurwaarborg?
 15. Kan het OCMW eisen dat ik de installatiepremie gebruik voor de financiering van mijn huur of mijn huurwaarborg?
 16. Wie kan een aanvraag voor een installatiepremie indienen bij het OCMW?
 17. Zijn er bepaalde documenten die ik aan het OCMW moet voorleggen?
 18. Wat gaat het OCMW doen wanneer het uw aanvraag voor een toelage ontvangt?
 19. Wat kan ik doen als nog andere vragen heb?

1. Waartoe dient deze fiche?

Deze fiche maakt deel uit van een verzameling fiches die voor iedereen toegankelijk is via de website www.ocmw-info-cpas.be.

Al deze fiches geven antwoord op belangrijke vragen over de steun en bijstand van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).

Indien u het antwoord op uw vraag niet zou vinden in één van deze fiches of indien u een zeer precieze vraag hebt over een welbepaalde steun of bijstand, aarzel dan niet van contact op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u woont.

Onder de titel van elke fiche vindt u een kadertje met de datum van de fiche en de datum van de laatste aanpassing. Vergeet niet van deze even te bekijken zodat u zeker bent dat de fiche die u gebruikt nog niet verouderd is.

De informatie die hier wordt aangeboden is geen wettige basis om rechten te doen gelden. Daarvoor verwijzen we naar wetteksten en reglementen.

up

2. Wat is een installatiepremie?

De installatiepremie is een geldsom die u in staat moet stellen uw woning te betrekken en in te richten. Concreet kan het geld gebruikt worden om meubels te kopen (bed, tafel, koelkast, enz.) of aansluitingen te betalen (gas, elektriciteit, enz.).

De installatiepremie wordt door het OCMW toegekend.

Het doel van de premie is daklozen en personen die in een camping verblijven, aan te moedigen om zich in een woning te vestigen en zo over een officieel adres te beschikken, wat enkele voordelen opent.

up

3. Wie heeft recht op een installatiepremie?

Ieder die dakloos was of in een camping verbleef, heeft recht op een installatiepremie wanneer hij zich vestigt in een woonst en als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. (zie " Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een installatiepremie te verkrijgen? ")

up

4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een installatiepremie te verkrijgen?

Er zijn 5 voorwaarden om de installatiepremie te verkrijgen. Bij de indiening van uw aanvraag gaat het OCMW na of de 5 voorwaarden voldaan zijn. Daartoe stelt men u enkele vragen en indien nodig wordt er een huisbezoek afgelegd (zie fiche « procedure betreffende een steunaanvraag »).

Voorwaarde 1: U moet een woning gevonden hebben

U moet een woning vinden die u huurt of die u tot hoofdverblijfplaats kan dienen.

U hoeft er niet alleen te wonen. U mag er wonen met personen die u vrij kiest.

Voorwaarde 2: De woning moet dienen tot uw hoofdverblijfplaats

Een woning is uw hoofdverblijfplaats als u er het grootste deel van de tijd woont.

Het is belangrijk dat de woning u tot hoofdverblijfplaats dient. Een woning waar u slechts voorlopig woont, voldoet in principe niet om recht te hebben op een installatiepremie.

Voorwaarde 3: U was dakloos of u woonde op een kampeerterrein totdat u deze woning vond

Om recht te hebben op de premie, moet u dakloos geweest zijn of in een camping gewoond hebben alvorens een woning te hebben gevonden.

In principe zal het OCMW van mening zijn dat u dakloos was als u, voordat u de woning vond, op straat woonde, in een kraakpand, in een opvangtehuis, bij iemand die u voorlopig onderdak verschafte, in de gevangenis, in een tehuis voor daklozen, enz.

In principe zal het OCMW van mening zijn dat u een campingbewoner was als u, voordat u de woning vond, permanent op een kampeerterrein verbleef of in een woonpark dat in principe voor toerisme voorbehouden is. Het kan gaan om een privaat of een gemeentelijk terrein, een terrein dat u huurt of waarvan u de eigenaar bent, een caravan of een chalet waar u gratis woont of waarvan u de eigenaar bent.

Het OCMW moet beoordelen of u tot één van die categorieën behoort.

Voorwaarde 4: U hebt één van onderstaande inkomens

Indien u geen van bovenvermelde inkomens geniet, komt u toch in aanmerking als uw inkomen lager is dan 1.043,61 euro per maand (dit is het maandelijks leefloon verhoogd met 10 % op 1 september 2008).

Het OCMW berekent uw inkomen volgens de regels die de in wet vastgelegd zijn.

Voorwaarde 5: U heeft nog nooit een installatiepremie ontvangen

Volgens de wet hebt u slechts één keer in uw leven recht op een installatiepremie. Als u zo'n premie reeds ontvangen hebt, hebt u er in principe geen recht meer op.

up

5. Hoeveel bedraagt de installatiepremie?

Momenteel bedraagt de installatiepremie 948,74 euro (bedrag op 1 september 2008).

up

6. Wanneer is iemand dakloos?

In principe wordt u als dakloos beschouwd als u op straat woont, in een kraakpand, in een opvangtehuis, bij iemand die u voorlopig onderdak verschaft, in de gevangenis, in een tehuis voor daklozen, enz.

Het OCMW beoordeelt of iemand werkelijk dakloos is.

up

7. Is de installatiepremie voorbehouden voor daklozen?

Neen, campingbewoners hebben ook recht op een installatiepremie. In principe wordt u beschouwd als campingbewoner als u permanent op een kampeerterrein verblijft of in een woonpark dat in principe voor toerisme voorbehouden is. Het kan gaan om een privaat of een gemeentelijk terrein, een terrein dat u huurt of waarvan u de eigenaar bent, een caravan of een chalet waar u gratis woont of waarvan u de eigenaar bent. (zie " Wie heeft recht op een installatiepremie? ")

up

8. Heb ik recht op een installatiepremie als ik asielzoeker ben?

Nee, maar onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat u recht hebt op een tegemoetkoming in de huisvestingskosten. Deze tegemoetkoming wordt in een afzonderlijke fiche behandeld. (zie fiche « tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers »).

up

9. Hoe vaak heb ik recht op een installatiepremie?

U krijgt de installatiepremie slechts één keer in uw leven. Ook als u meermaals verhuist, kan u ze maar één maal ontvangen. Als u een aanvraag indient, zal het OCMW nagaan of u de installatiepremie reeds verkregen hebt.

up

10. Hoeveel personen per huishouden kunnen recht hebben op een installatiepremie?

Als u samenwoont met één of meer personen die allemaal aan de voorwaarden voldoen, zijn er 3 situaties mogelijk:

a) Situatie 1:

Indien jullie allemaal leefloners zijn, heeft iedereen recht op een installatiepremie.

b) Situatie 2:

Indien jullie allemaal een ander inkomen dan het leefloon hebben, kan enkel de persoon die de aanvraag indient, een installatiepremie krijgen. Indien het huishouden later uiteenvalt, kan de persoon die de aanvraag niet ingediend had, eventueel nog een installatiepremie aanvragen op zijn naam.

c) Situatie 3:

Indien u het leefloon geniet en de persoon met wie u samenwoont een ander inkomen dan het leefloon of omgekeerd, hebben jullie beiden recht op een installatiepremie.

up

11. Hoe gaat het OCMW na of ik dakloos of kampeerbewoner was?

Het OCMW zal een sociaal onderzoek verrichten. Men zal u vragen stellen, eventueel documenten vragen, op bezoek komen, enz. (zie fiche « procedure betreffende een steunaanvraag »)

up

12. Ik was dakloos en woon in een transitwoning: heb ik dan recht op een installatiepremie als ik een woning vind?

Ja, als de woning die u zopas gevonden hebt u tot hoofdverblijfplaats dient en als u voldoet aan alle voorwaarden om recht te hebben op de premie.

Een transitwoning wordt als voorlopige verblijfplaats beschouwd en niet als hoofdverblijfplaats. In principe zal het OCMW van mening zijn dat u nog dakloos was tijdens uw verblijf in de transitwoning (zie " Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een installatiepremie te verkrijgen? ").

up

13. Bij welk OCMW moet ik mijn aanvraag indienen?

In principe moet u de installatiepremie aanvragen bij het OCMW van de gemeente waar u een woning gevonden hebt. Dat is dus het OCMW van de gemeente waar u zich vestigt.

up

14. Mag ik een installatiepremie aanvragen als ik al OCMW-bijstand heb gekregen voor de samenstelling van de huurwaarborg?

Ja, u mag een installatiepremie aanvragen ook al hebt u al bijstand gekregen voor de samenstelling van de huurwaarborg. Het zijn twee totaal verschillende zaken.

up

15. Kan het OCMW eisen dat ik de installatiepremie gebruik voor de financiering van mijn huur of mijn huurwaarborg?

Neen, de installatiepremie dient om een woning met meubels in te richten en mag in geen enkel geval gebruikt worden om de huur of de huurwaarborg te betalen.

up

16. Wie kan een aanvraag voor een installatiepremie indienen bij het OCMW?

De premieaanvraag moet ingediend worden door uzelf of indien u zich niet kan verplaatsen door een persoon uit uw omgeving. In dat geval moet u een schriftelijk document meegeven waarin u de betrokkene de toestemming geeft.

up

17. Zijn er bepaalde documenten die ik aan het OCMW moet voorleggen?

Ja, er zijn enkele documenten die u moet meebrengen opdat het OCMW u zou kunnen helpen. Het OCMW waar u uw aanvraag indient zal u zeggen welke documenten het nodig heeft voor de opstelling van uw dossier.

Het OCMW zal u bijvoorbeeld één van of de volgende documenten vragen:

up

18. Wat gaat het OCMW doen wanneer het uw aanvraag voor een toelage ontvangt?

Het OCMW zal via een sociaal onderzoek nagaan of alle toekenningvoorwaarden zijn vervuld (Zie “Welke voorwaarden moet ik vervullen om aanspraak te kunnen maken op steun van het OCMW?”).

Het OCMW zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen over uw steunaanvraag en ten laatste binnen de maand die volgt op de onvangst van uw steunaanvraag. (Zie fiche “procedure betreffende een steunaanvraag”)

up

19. Wat kan ik doen indien ik nog andere vragen heb?

Indien u het antwoord op uw vraag niet zou vinden in één van deze fiches op de website www.ocmw-info-CPAS.be, of indien u een zeer precieze vraag hebt over een welbepaalde steun of bijstand, aarzel dan niet van contact op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u woont. (Zie fiche " adressen en openingsuren van de 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ")