Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten

Versie nr.: 01
Online sinds: 19-11-2007
Laatste wijziging: 17-03-2010
Printklare versie: VF_cultuur_(Nl)_1.pdf

 1. Waartoe dient deze fiche ?
 2. Vanwaar komt de steun voor de deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten?
 3. Bijstand voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten, wat houdt dat in?
 4. Welke activiteiten worden beoogd?
 5. Hoe kent het OCMW de bijstand toe voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten?
 6. Moet ik een deel van de kosten voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten zelf betalen?
 7. Wie kan aanspraak maken op bijstand voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten?
 8. Kan het OCMW me helpen om een computer te gebruiken?
 9. Op hoeveel cheques heb ik recht?
 10. Kan ik aanspraak maken op bijstand voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten als ik asielzoeker ben?
 11. Bij welk OCMW moet ik mijn aanvraag indienen?
 12. Wie kan een steunaanvraag indienen bij het OCMW?
 13. Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

1. Waartoe dient deze fiche ?

Deze fiche maakt deel uit van een verzameling fiches die voor iedereen toegankelijk is via de website www.ocmw-info-cpas.be

Al deze fiches geven antwoord op belangrijke vragen over de steun en bijstand van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).

Indien u het antwoord op uw vraag niet zou vinden in één van deze fiches of indien u een zeer precieze vraag hebt over een welbepaalde steun of bijstand, aarzel dan niet van contact op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u woont.

Onder de titel van elke fiche vindt u een kadertje met de datum van de fiche en de datum van de laatste aanpassing. Vergeet niet van deze even te bekijken zodat u zeker bent dat de fiche die u gebruikt nog niet verouderd is.

De informatie die hier wordt aangeboden is geen wettige basis om rechten te doen gelden. Daarvoor verwijzen we naar wetteksten en reglementen.

up

2. Vanwaar komt de bijstand voor de deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten?

In 2003 heeft de regering beslist voor het eerst financiële middelen toe te kennen aan de OCMW's, om hen in staat te stellen de deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten te bevorderen van personen die over weinig financiële middelen beschikken.

Vroeger waren er reeds OCMW's die dergelijke bijstand aanboden, maar die kregen geen financiële middelen van de Staat en moesten dus zelf hun initiatieven financieren.

up

3. Bijstand voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten, wat houdt dat in?

Het gaat om bijstand die het OCMW toekent om u en uw kinderen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan het culturele en sociale leven en aan sportactiviteiten.

Het doel van deze steun is personen en gezinnen die weinig financiële middelen hebben, de kans te bieden om aan sport te doen, naar het theater of naar de bioscoop te gaan, deel te nemen aan creatieve activiteiten (workshops tekenen, schilderen, fotografie, …), tentoonstellingen te bezoeken, concerten bij te wonen, naar musea te gaan, …

Het OCMW kan ook helpen bij het verwerven van een computer, een printer of een internetabonnement, een informaticavorming,...

up

4. Welke activiteiten komen in aanmerking voor bijstand met het oog op de deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten?

Deze vorm van bijstand heeft betrekking op vele activiteiten. Het zijn allemaal activiteiten die verband houden met sport, cultuur en het sociaal leven.

Enkele voorbeelden:

Het OCMW beslist zelf hoe het de toekenning van deze bijstand organiseert. Voor nadere inlichtingen daaromtrent kan u contact opnemen met het OCMW van de gemeente waar u woont. (Zie ook rubriek 5: « Hoe kent het OCMW de bijstand voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten toe? »)

up

5. Hoe kent het OCMW de bijstand voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten toe?

De bijstand kan op verschillende manieren toegekend worden.

Het OCMW kan rechtstreeks een bijdrage leveren in de betaling van de prijs van het evenement (inschrijvingsgeld, inkomticket, …) waaraan u wil deelnemen.

Zo kan het OCMW bij voorbeeld het inschrijvingsgeld voor een muziekacademie, sportclub of creatieve stage gedeeltelijk of helemaal betalen.

Het OCMW kan u ook een cheque geven. Een cheque is een ticket met een bepaalde waarde in euro's, die voor een bepaalde activiteit gebruikt kan worden. Er bestaan bij voorbeeld cheques om boeken, dvd's of cd's te kopen, en ook "sportcheques". Deze cheques mogen voor niets anders gebruikt worden.

Als uw OCMW samenwerkt met een vzw Artikel 27, kan het u ook "cheques artikel 27" ter beschikking stellen, waarmee u musea kan bezoeken, naar een toneel of een concert gaan, … In principe ontvangt u samen met uw cheque "artikel 27" een programma met informatie over de verschillende evenementen waarvoor u de cheque kan gebruiken.

Het is ook mogelijk dat het OCMW zelf activiteiten organiseert zoals: een spektakel, een creatief atelier, een uitstap naar zee, … Die activiteiten worden door het OCMW georganiseerd voor mensen aan wie het bijstand verstrekt om hun sociale, sportieve en culturele ontplooiing te bevorderen. Als dat het geval is, geniet u rechtstreeks de "bijstand voor sociale, sportieve en culturele participatie" door deel te nemen aan de door het OCMW georganiseerde activiteit.

Zo organiseren verscheidene OCMW's ateliers rond tekenen, aquarel, fotografie, schrijven, muziek of toneel, maar ook uitstapjes voor kinderen en voor volwassenen.

Het OCMW kan u ook helpen bij het verwerven van een computer, een printer of een internetabonnement, een informaticavorming,...

Het OCMW beslist zelf hoe het de toekenning van de bijstand voor sociale, sportieve en culturele participatie organiseert. Als u er meer over wil weten, kan u contact opnemen met het OCMW van de gemeente waar u woont.

up

6. Moet ik een deel van de kosten voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten zelf betalen?

Het is mogelijk dat het OCMW u vraagt een deel van de kosten zelf te betalen. Het OCMW zal het bedrag bepalen in functie van uw financiële middelen en de activiteit waaraan u wenst deel te nemen.

up

7. Wie kan aanspraak maken op bijstand voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten?

Ieder die een dienst of bijstand van het OCMW geniet, kan recht hebben op bijstand voor de sociale, sportieve en culturele participatie.

Als u OCMW-dienstverlening geniet zoals maaltijden aan huis, kinderdagverblijf, budget­begeleiding, kan u aanspraak maken op dit soort bijstand. Als u financiële bijstand van het OCMW krijgt (leefloon of andere financiële steun), hebt u er ook recht op.

Ook al geniet u geen dienst of steun van het OCMW maar hebt u niet de middelen om deel te nemen aan sportieve of culturele activiteiten, dan kan het nog dat het OCMW u bijstand toekent. Dat zal uiteraard afhangen van uw persoonlijke situatie, maar aarzel niet om ernaar te vragen.

Indien u hier meer over wil weten, neem dan gerust contact op met het OCMW van de gemeente waar u woont.

up

8. Kan het OCMW me helpen om een computer te gebruiken?

Ja, in het kader van de bijstand voor sociale, sportieve en culturele participatie is het mogelijk dat het OCMW informaticalessen organiseert. Soms beschikt het OCMW zelfs over een lokaal waar u een computer kan gebruiken en internet raadplegen.

Het is tevens mogelijk dat het OCMW u helpt bij de aankoop van een tweedehandscomputer.

Indien u wil weten hoe deze steun concreet georganiseerd is, kan u contact opnemen met het OCMW van de gemeente waar u woont.

up

9. Op hoeveel cheques heb ik recht?

Zoals we reeds schreven, deelt het OCMW vaak cheques uit om boeken, dvd's of cd's te kopen of nog cheques "artikel 27" om een toneel of een evenement bij te wonen. Die cheques mogen voor niets anders gebruikt worden (zie rubriek 3 " Bijstand voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten, wat houdt dat in?").

Het aantal cheques waarop u aanspraak kan maken, hangt af van uw situatie. Het spreekt voor zich dat iemand die over minder middelen beschikt dan een andere, recht heeft op meer hulp.

Het OCMW beslist op hoeveel cheques u recht hebt.

up

10. Kan ik aanspraak maken op bijstand voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten als ik asielzoeker ben?

Ja, als u asielzoeker bent en u OCMW-bijstand geniet (bv. als u in een lokaal opvanginitiatief verblijft), kan u aanspraak maken op dit soort bijstand. Het OCMW zal beslissen of uw situatie de toekenning van deze vorm van bijstand rechtvaardigt.

up

11. Bij welk OCMW moet ik mijn aanvraag indienen?

U moet uw aanvraag indienen bij het OCMW waarvan u reeds een vorm van bijstand of dienstverlening geniet.

Indien u nog geen OCMW-steun geniet, moet u uw aanvraag indienen bij het OCMW van de gemeente waar u woont.

De adressen van de 19 Brusselse OCMW's vindt u in de fiche : « Adressen en openingsuren van de 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  ».

up

12. Wie kan een steunaanvraag indienen bij het OCMW?

De aanvraag moet door uzelf ingediend worden of, als u zich niet kan verplaatsen, door een persoon uit uw omgeving. In dat geval moet u deze persoon een document meegeven dat hem/haar de toelating geeft om in uw naam een aanvraag in te dienen.

up

13. Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Indien u het antwoord op uw vraag niet zou vinden in één van deze fiches op de website www.ocmw-info-cpas.be of indien u een zeer precieze vraag hebt over een welbepaalde steun of bijstand, aarzel dan niet van contact op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u woont (Zie "Adressen en openingsuren van de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”)