Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers

Versie nr.: 01
Online sinds: 05-12-2006
Laatste wijziging: 04-07-2008
Printklare versie: TF_tegemoetkoming_huisvestingskosten_AZ__Nl__4.pdf

 1. Gebruiksaanwijzing en afkortingen
 2. Context
 3. Waaruit bestaat de tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor de AZ?
 4. Wanneer komt de federale Staat tussen in de huisvestingskosten voor asielzoekers?
  1. Het OCMW beslist de asielzoeker een geldbedrag toe te kennen
  2. Het OCMW beslist zelf een woning in te richten
 5. Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers?
 6. Welk OCMW is territoriaal bevoegd?
 7. Het aangesproken OCMW is territoriaal niet bevoegd: wat moet er gebeuren?
 8. Het aangesproken OCMW is territoriaal bevoegd: wat moet er gebeuren?
 9. De subsidie van de federale overheid
 10. Bijzonderheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 11. Veelgestelde vragen
 12. Wettelijke basis
 13. Voetnoten
 14. Andere nuttige fiches in verband met het onderwerp

1. Gebruiksaanwijzing en afkortingen

De Technische Fiches zijn bedoeld om de terreindeskundigen een praktische, duidelijke en geactualiseerde informatie te verschaffen over de verschillende vormen van steun en diensten aangeboden door de OCMW’s. Iedere fiche probeert exhaustief te zijn, maar in geval van twijfel is aangeraden andere bronnen te raadplegen.

Alle Technische Fiches staan ter beschikking op de website http://www.ocmw-info-cpas.be/.

Om de verschillende vormen van steun, die zijn opgenomen in de fiches, te kennen, kan u informatie opzoeken zowel via een inventaris als via een alfabetische trefwoordenlijst.

We vestigen de aandacht van de lezer er op dat het belangrijk is van de datum van de laatste actualisering van de fiche na te gaan (zie datum onder de titel van de fiche).

Elke fiche hanteert in het algemeen dezelfde structuur. Na een beschrijving van de context, gaat de fiche verder met het geven van een antwoord op de vragen wat is het?, wie is er rechthebbende? en welk OCMW is er bevoegd?. Vervolgens worden de toepassingsmanieren behandeld, met name in het onderdeel wat moet het bevoegde OCMW doen om de steun toe te kennen? Voor elke vorm van steun wordt er ook een onderdeel besteed aan de staatssubsidie.

Naast iedere technische fiche die een bepaalde vorm van steun behandelt, bestaat er in principe ook een gebruiksvriendelijke fiche.

Deze gebruiksvriendelijke fiche geeft een antwoord op de concrete vragen van gebruikers en is opgesteld in de vorm van “Veelgestelde Vragen”.

We raden deskundigen ook aan van de gebruiksvriendelijke fiches te raadplegen. Deze behandelen immers dezelfde onderwerpen als de technische fiches, maar dan vanuit het standpunt van de steunaanvrager. Deze gebruiksvriendelijke fiches kunnen ook dienen tot informatiedocument voor het grote publiek.

De informatie die hier wordt aangeboden is geen wettige basis om rechten te doen gelden. Daarvoor verwijzen we naar wetteksten en reglementen.

Afkortingen die in deze fiche worden gebruikt:

De ingekaderde tekst wil de aandacht vestigen op belangrijke bepalingen.

up

2. Context

Om een concentratie van asielzoekers in de grote steden tegen te gaan en om hun tenlasteneming beter over alle Belgische gemeenten te verdelen, riep de regering in 1994 het spreidingsplan in het leven. Asielzoekers worden gelijk verdeeld over gemeenten en krijgen een verplichte inschrijvingsplaats toegewezen (code 207). Indien de asielzoeker tijdens de asielprocedure bijstand nodig heeft, dient hij zich te wenden tot het OCMW van zijn verplichte inschrijvingsplaats en niet tot het OCMW van zijn feitelijke verblijfplaats.

Al vrij snel bleek dat asielzoekers zich bleven vestigen in de grote steden en niet in de gemeente die hen als verplichte inschrijvingsplaats was toegewezen. Om daar iets aan te doen nam de regering in 1999 maatregelen om asielzoekers aan te moedigen zich te vestigen op het grondgebied van de gemeente van hun verplichte inschrijvingsplaats.

Een ministerieel besluit van 2 februari 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening die OCMW’s hebben toegekend en de ministeriële omzendbrief van 14 april 1999, hebben het principe ingevoerd van de tenlasteneming door de federale Staat van een tegemoetkoming in de installatiekosten voor de huisvesting van behoeftige asielzoekers die voor de eerste keer maatschappelijke dienstverlening van een OCMW ontvangen, op voorwaarde dat de woning zich bevindt in de gemeente van het steunverlenend OCMW (in principe het OCMW van de verplichte inschrijvingsplaats (code 207)).

up

3. Waaruit bestaat de tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers?

De tegemoetkoming is bedoeld om de kosten te dekken van de eerste installatiekosten van de asielzoeker die zich vestigt op het grondgebied van de gemeente van het OCMW dat bevoegd is om hem bijstand te verlenen. Het gaat niet om een eigenlijke maatschappelijke dienstverlening voor asielzoekers, maar om een tegemoetkoming van de federale Staat ten voordele van de OCMW’s. Niettemin blijft de asielzoeker de eindbegunstigde van deze tegemoetkoming.

Deze tegemoetkoming kan gebruikt worden om de kosten te dekken voor:

Deze tegemoetkoming kan op twee manieren gebruikt worden:

up

4. Wanneer komt de federale Staat tussen in de huisvestingskosten voor asielzoekers?

Er kunnen zich twee situaties voordoen: ofwel kent het OCMW voor de inrichting van een woning een geldbedrag toe aan de asielzoeker, ofwel richt het OCMW zelf een woning in. Het OCMW beslist om de asielzoeker een geldbedrag toe te kennen:

a) Om de kosten te kunnen terugvorderen dient het OCMW de volgende voorwaarden in acht te nemen:

Voorwaarde 1: De woning dient zich te bevinden op het grondgebied van de gemeente van het OCMW dat bevoegd is om de maatschappelijke bijstand te verlenen aan de asielzoeker

De woning moet zich bevinden op het grondgebied van de gemeente van het steunverlenend centrum, bepaald in toepassing van artikel 2, §5 van de wet van 1965. In principe gaat het om het OCMW dat aangewezen is als verplichte inschrijvingsplaats (code 207). Deze maatregel is immers bedoeld om de asielzoekers beter over de Belgische gemeenten te verdelen.

Voorwaarde 2: De asielzoeker moet voor de eerste keer maatschappelijke dienstverlening ontvangen

De asielzoeker mag nog niet geïnstalleerd zijn als de maatschappelijke dienstverlening voor het eerst wordt toegekend door het OCMW.

De begunstigden van de tussenkomst zijn meestal asielzoekers die een opvangcentrum verlaten als hun asielaanvraag ontvankelijk is verklaard en die recht hebben op financiële maatschappelijke bijstand.

De asielzoekers die aan een opvangcentrum zijn toegekend en die niet in dit centrum willen verblijven en die zich in een gemeente vestigen, hebben geen recht op financiële bijstand van het OCMW of op een tegemoetkoming in de huisvestingskosten. Zelfs als ze het recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW verkrijgen tijdens de 2e fase van de asielprocedure, verliest het OCMW het recht op een tegemoetkoming in de huisvestingskosten omdat de installatie gebeurd is vóór de periode van de eerste dienstverlening.

Voorwaarde 3: De asielzoeker mag nog niet geïnstalleerd zijn in de woning op het ogenblik dat de maatschappelijke dienstverlening voor de eerste keer door een OCMW wordt toegekend

Zoals in voorwaarde 2 reeds verduidelijkt is, mag de asielzoeker nog niet geïnstalleerd zijn als de maatschappelijke bijstand voor het eerst door het OCMW wordt toegekend.

De asielzoekers die aan een opvangcentrum zijn toegewezen en die niet in dit centrum willen verblijven en die zich in een gemeente vestigen, hebben geen recht op financiële dienstverlening van het OCMW of op een tegemoetkoming in de huisvestingskosten. Zelfs als ze het recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW verkrijgen tijdens de 2e fase van de asielprocedure, verliest het OCMW het recht op een tegemoetkoming in de huisvestingskosten omdat de installatie gebeurd is vóór de periode van de hulpverlening.

Voorwaarde 4: De asielzoeker heeft voordien nooit een dergelijke dienstverlening ontvangen

De tegemoetkoming in de huisvestingskosten kan slechts éénmaal voor dezelfde persoon teruggevorderd worden.

b) Het OCMW beslist om zelf een woning in te richten:

Het bedrag van de tegemoetkoming kan ook door het OCMW gebruikt worden om zelf een woning op het grondgebied van de gemeente in te richten ten behoeve van de asielzoekers waaraan het maatschappelijke bijstand toekent.

Om de kosten te kunnen terugvorderen moet het OCMW de volgende voorwaarden in acht nemen:

Voorwaarde 1: Bewijsstukken die worden toegevoegd aan de onkostenstaat

Volgens de omzendbrief van 14 april 1999 dient het OCMW bij de kostenstaat de facturen en aankoopbewijzen te voegen voor de inrichting van de woning.

Voorwaarde 2: De tegemoetkoming kan slechts drie keer per jaar worden toegekend voor eenzelfde woning die achtereenvolgens door verschillende asielzoekers wordt bewoond.

up

5. Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers?

Het bedrag van de tegemoetkoming van de federale Staat is afhankelijk van het feit of de geïnstalleerde asielzoeker een alleenstaande is of een gezin heeft. Bovendien gaat het om maximale bedragen die niet overschreden mogen worden.

Als de asielzoeker die zich installeert alleenstaand is, bedraagt het maximumbedrag van de tegemoetkoming het maandbedrag van het leefloon voor een alleenstaande, namelijk 697,61 euro (bedrag op 1 mei 2008).

Indien de asielzoeker zich installeert met een gezin, is het maximumbedrag van de tegemoetkoming driemaal het maandbedrag van het leefloon voor een alleenstaande, namelijk 2.092,83 euro (bedrag op 1 mei 2008).

Voor twee samenwonende personen zal het maximumbedrag tweemaal het maandbedrag zijn van de alleenstaande categorie. Voor een gezin van drie personen of meer zal het maximaal driemaal het maandbedrag van de categorie alleenstaande bedragen. (1)

up

6. Welk OCMW is territoriaal bevoegd?

Het OCMW dat bevoegd is om maatschappelijke bijstand te verlenen aan de asielzoeker op basis van artikel 2, §5 van de wet van 1965, is territoriaal bevoegd.

In principe is het OCMW van de verplichte inschrijvingsplaats bevoegd, het OCMW “code 207”.

up

7. Het aangesproken OCMW is territoriaal niet bevoegd: wat moet er gebeuren? (2)

Indien het OCMW een steunaanvraag ontvangt waarvoor het zich niet bevoegd acht, dient het als volgt te handelen (3):

Zolang de reden van het doorsturen niet werd meegedeeld aan de aanvrager en de aanvraag niet is verstuurd, blijft het eerste OCMW verplicht om de aanvraag te behandelen en dient het, indien de voorwaarden zijn vervuld, de steun toe te kennen.

Indien het tweede OCMW zich ook onbevoegd verklaart dient het dit onmiddellijk te signaleren aan de POD MI. Concreet moet deze een aanvraag indienen om een voorlopig bevoegd centrum te bepalen bij de Dienst Bevoegdheidsconflicten van de POD MI en dit binnen de vijf werkdagen (4) volgend op de ontvangstdatum van de aanvraag verstuurd door het eerste OCMW.

De aanvraag voor de bepaling van de voorlopige bevoegdheid dient als volgt te gebeuren:

De aanvraag voor het bepalen van de bevoegdheid dient de volgende elementen te bevatten:

De Minister maakt zijn beslissing, in principe zonder vertraging, over aan het OCMW dat werd aangeduid om zich uit te spreken over de steunaanvraag.

Het OCMW dat op deze manier wordt aangewezen moet onmiddellijk contact opnemen met de steunaanvrager om een snelle behandeling van de aanvraag mogelijk te maken en dit vanaf de datum van de originele aanvraag.

De andere OCMW’s betrokken in het bevoegdheidsconflict ontvangen ter informatie van de Minister een eensluidend afschrift van zijn beslissing.

Het OCMW aangeduid door de Minister conform deze procedure is bevoegd om een beslissing te nemen over de steunaanvraag.

up

8. Het aangesproken OCMW is territoriaal bevoegd: wat moet er gebeuren?

Nadat het OCMW zijn territoriale bevoegdheid is nagegaan, moet het rekening houden met de volgende elementen:

a) Beslissen over de manier waarop de tegemoetkoming in de huisvestingskosten gebruikt wordt

De tegemoetkoming in de huisvestingskosten kan op twee manieren gebruikt worden:

b) Nagaan of de voorwaarden vervuld zijn

Het OCMW moet nagaan of alle bovenstaande voorwaarden vervuld zijn (Zie “Wanneer komt de federale Staat tussen in de huisvestingskosten voor asielzoekers?”). De terugbetaling van de tegemoetkoming door de Staat kan enkel verkregen worden indien de in artikel 5 van het MB van 30 januari 1995 vastgestelde voorwaarden vervuld zijn.

up

9. De subsidie van de federale Staat

De federale Staat neemt de tegemoetkoming ten laste voor de huisvestingskosten van asielzoekers binnen de beperkingen die vastgelegd zijn in artikel 5 van het MB van 30 januari 1995.

De subsidie van de Staat bedraagt maximaal het maandbedrag van het leefloon voor een alleenstaande. Bij de installatie van een gezin kan de terugbetaling maximaal driemaal dit bedrag zijn.

Inzake bewijsstukken stelt de ministeriële omzendbrief van 14 april 1999 het volgende: “uw centrum heeft de keuze tussen enerzijds een ondertekende verklaring door de betrokkene en uw centrum die bevestigt dat een bepaald bedrag ter beschikking is gesteld van de betrokkene om de huisvestingskosten te dekken die hij heeft bewezen of anderzijds, indien uw centrum zich belast met de inrichting van een woning, de facturen en aankoopbewijzen voor de inrichting van deze woning”.

up

10. Bijzonderheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Er zijn geen bijzonderheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake deze tegemoetkoming.

up

11. Veelgestelde vragen

Heeft de asielzoeker deze hulpverlening bij zijn eerste installatie heeft ontvangen, later nog recht op de installatiepremie voorzien bij de wet van 1976?

De asielzoeker die deze bijstand bij de eerste installatie heeft ontvangen, heeft geen recht meer op een installatiepremie in toepassing van artikel 57bis van de OW.

Verder kan een erkende vluchteling geen aanspraak meer maken op een installatiepremie op basis van de OW indien hij reeds een bijzondere premie heeft ontvangen als asielzoeker krachtens het MB van 30 januari 1995.

Indien de persoon bij de eerste installatie daarentegen geen bijstand heeft ontvangen, dakloos is en deze hoedanigheid verliest door een woonst te betrekken, heeft hij recht op de installatiepremie van de wet van 1976.

Kan een asielzoeker zich vestigen in de gemeente van zijn verplichte inschrijving en geen recht hebben op een tegemoetkoming in de huisvestingskosten?

Ja, dit is mogelijk als de asielzoeker een reeds volledig ingerichte woning betrekt waarvoor de tegemoetkoming van een OCMW in de huisvestingskosten niet noodzakelijk is. Het kan eveneens gaan om de installatie van de asielzoeker in een woning waarvoor er in de loop van het jaar reeds drie tegemoetkomingen zijn uitgekeerd.

Hebben asielzoekers die ontvankelijk verklaard zijn en die een LOI van een OCMW verlaten om zich in een eerste woning te vestigen, recht op deze tegemoetkoming?

Ja, lokale opvanginitiatieven moeten op dezelfde manier behandeld worden als andere opvangcentra (federale centra, opvangcentra van het Rode Kruis, enz.).

Voor ontvankelijk verklaarde asielzoekers opgevangen in een LOI en die maatschappelijke financiële bijstand ontvangen, wordt verondersteld dat ze pas op dat moment voor de eerste keer OCMW-bijstand ontvangen.

Alle voorwaarden van artikel 5 van het MB van 30 januari 1995 moeten overigens vervuld zijn om een terugbetaling door de Staat mogelijk te maken.

up

12. Wettelijke basis

a) Wetten

MB van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de OCMW's toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven (Inforum nr. 82097)

MB van 2 februari 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven. (Inforum n°146724)

b) Andere

Omzendbrief van 14 april 1999 - Kosten van huisvesting van asielzoekers: MB 02.02.1999 tot wijziging van MB 30.01.1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de OCMW's toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven (Inforum nr. 149926)

Omzendbrief van 30 april 2008 – aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 mei 2008 (Inforum n°185733)

up

13. Voetnoten

(1) Zie PV Kamer 25 oktober 2005 vraag nr. 152 (Kamer): Behoeftige asielzoekers – Huisvesting – Betaling door de Staat van de kosten LAHAYE-BATTHEU Sabien (inforum nr. 206461).

(2) KB bevoegdheidsconflict.

(3) Artikel 58, §3 van de wet van 1976; artikel 18, §3 wet RMI; KB van 20 maart 2003 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van 15, vierde lid van de wet van 1965.

(4) De werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, behalve bij feestdagen. Zaterdag en zondag worden niet beschouwd als werkdagen in België, aangezien de meeste diensten gesloten zijn.

up

14. Andere nuttige fiches in verband met het onderwerp

- Installatiepremie

up